Наши услуги

Новости
                все новости

Полезные номера

Полезные ССЫЛКИ

 

Позовна заява про повернення депозиту, нарахованих відсотків та стягнення моральної шкоди

Київський районний суд м. Харкова

 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 7 б

Позивач:____________________,

який зареєстрований за адресою: 00000,

м. Харків, вул. ______________, 00, кв. 00,

фактично мешкає:  00000, м. Харків,

вул. ____________, 00,  кв. 00

Відповідач:АТ БАНК "МЕРКУРІЙ"

  61002, м. Харків, вул. Петровського, 23

  Код ЄДРПОУ 14360386

Ціна позову: 104 559, 42 грн

 

Позовна заява про повернення депозиту, нарахованих відсотків та стягнення моральної шкоди

00 вересня 000 року між ________________________ (далі – Позивач) та АТ Банком «Меркурій» (далі – Відповідач) було укладено договір банківського вкладу № 0/00000. Відповідно до п.1.1 вказаного договору, Банк (АТ Банк «Меркурій») приймає від Вкладника (Позивача) кошти на вкладний (депозитний) рахунок в сумі 2000.00 грн (дві тисячі гривень 00 копійок) у формі депозиту (вкладу) на строк зберігання 90 днів з 00 вересня 0000 року по 00 грудня 0000 року та зобов’язується виплачувати вклад та нараховані проценти на умовах та в порядку, визначених договором. Термін повернення вкладу – 00 грудня 0000 року шляхом видачі готівкою або за заявою Вкладника в безготівковій формі.

Згідно з п. 2.1 Договору, Банк щомісяця (в останній або передостанній робочий день кожного календарного місяця) та в день повернення Вкладу нараховує проценти на фактичний залишок коштів, що знаходився на рахунку на кінець кожного дня, з урахуванням порядку нарахування процентів відповідно до п. 2.2 Договору. За повний строк зберігання Вкладу Банк нараховує та виплачує проценти у розмірі 19.2% річних.

Проценти на Вклад нараховуються починаючи від дня, наступного за днем надходження грошових коштів на рахунок Вкладника. При розрахунку процентів не враховується день повернення Вкладу. Нараховані проценти виплачуються на дату повернення вкладу готівкою в касі Банку (п. 2.2 Договору).

Відповідно до п. 3.1.3 Договору, в день підписання Договору Банк зобов’язується видати Вкладнику ощадну книжку, у якій відображати надходження Вкладу і весь наступний рух коштів по рахунку. Відомості про Вклад, наведені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за Вкладом між Банком та Вкладником. 00 вересня 0000 року Позивачу була видана Ощадна книжка № 0/00000.

Згідно з п. 3.4.5, Вкладник має право поповнювати Вклад на суми, кратні 50 гривням за згодою Банку.

Так, поповнення вкладу відбулося (відповідно до записів в Ощадній книжці № 0/00000):

-            00.00.0000 року – на 600.00 грн (шістсот гривень). Враховуючи перший внесок  у розмірі 2000.00 грн (дві тисячі гривень) 00.00.0000 року, залишок на рахунку склав 2000.00 грн + 600.00 грн = 2600.00 грн (дві тисячі шістсот гривень);

-            00.00.0000 року – на 900.00 грн (дев’ятсот гривень). Залишок на рахунку склав 2600.00 грн + 900.00 грн = 3500.00 грн (три тисячі п’ятсот гривень);

-            00.00.0000 року – на 76500.00 (сімдесят шість тисяч п’ятсот гривень). Залишок на рахунку склав 3500.00 грн + 76500.00 грн = 80000.00 (вісімдесят тисяч гривень);

-            00.00.0000 року – на 500.00 грн (п’ятсот гривень). Залишок на рахунку склав 80000.00 грн + 500.00 грн  = 80500.00 грн (вісімдесят тисяч п’ятсот гривень);

-            00.00.0000 року – на 1500.00 грн (тисяча п’ятсот гривень). Залишок на рахунку склав 80500.00 грн + 1500.00 грн = 82000.00 грн (вісімдесят дві тисячі гривень).

При цьому, відповідно до усного повідомлення АТ Банк «Меркурій», сума нарахованих процентів на день повернення Вкладу за Договором складає 2559.42 грн (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень сорок дві копійки).

Проте, в день, визначений Договором для повернення Вкладу та виплати нарахованих процентів, а саме 00.00.0000 року, Позивач звернувся до Банку з вимогою повернути суму, внесених на рахунок коштів у розмірі 82 000.00 грн (вісімдесят дві тисячі гривень) та нарахованих процентів. Однак Банк відмовив у видачі грошей, мотивуючи це відсутністю коштів.

На письмову вимогу Позивача від 00.00.0000 року щодо повернення коштів за договором банківського вкладу № 0/00000, 00.00.0000 року від Відповідача отримано відповідь, в якій Банк мотивує свою відмови у поверненні коштів нестабільною ситуацією в країні та тим, що Банк розміщені депозитні кошти використовує для кредитування клієнтів, які через фінансові проблеми затримують повернення наданих кредитів. Також Банк зобов’язався повернути кошти 00.00.0000 року, однак цього також виконано не було. До того ж, перед цим Банк вже надсилав відповідь на цю ж письмову вимогу, встановлюючи дату виплати коштів – 00.00.0000 року, що, зрозуміло, виконано не було.

Відповідно до ст. 1058 ЦК, за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Згідно з Постановою Правління НБУ від 3 грудня 2003 року N 516 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами», п 2.4., за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові цю суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, установлених договором.

Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської  діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту (ст..1059 ЦК).

Згідно зі ст.. 1060 ЦК,  договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).

Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу (ст..1061 ЦК). Вказане положення деталізується в п. 3.1.2. Договору банківського вкладу, укладеного між Позивачем та Відповідачем, згідно з яким Банк зобов’язується повернути Вкладнику суму вкладу і зробити остаточний розрахунок по процентах в день повернення вкладу. Вкладник має право одержувати нараховані проценти відповідно до умов договору (п.3.4.1 Договору). Також Вкладник має право, відповідно до п. 3.4.2, після закінчення строку затребувати (отримати) суму Вкладу в готівковій формі через касу банку або за заявою в безготівковій формі – на рахунок Вкладника.

Відповідно до п.3.2. вказаної Постанови Правління НБУ, грошові кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого вкладного (депозитного) рахунку або поточного рахунку і повертаються банками готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок. Банки повертають вклади (депозити) та сплачують нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору банківського вкладу (депозиту) між вкладником і банком. За договором банківського вкладу (депозиту) незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, розміщених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. (п.3.3). Проценти на банківський вклад (депозит) виплачуються вкладникові на його вимогу відповідно до строків, визначених у договорі банківського вкладу (депозиту) (п.3.5).

Отже, не повернувши Позивачу вкладені кошти, нараховані відсотки за договором банківського вкладу, АТ Банк «Меркурій» порушив норми, передбачені Цивільним кодексом, Постановою Правління НБУ та укладеним між сторонами договором. Тому Позивач вимушений звернутися до суду за захистом свого порушеного права та для примусового стягнення з Відповідача суми вкладу у розмірі 82000.00 грн та нарахованих за договором банківського вкладу процентів у розмірі 2559.42 грн. Разом - 84 559, 42 грн.

Проте, згідно зі ст.. 16 ЦК, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

-  відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

-  відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Згідно зі ст.. 23 ЦК, Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.

Відповідно до Постанови Пленуму ВСУ N 4 від 31.03.95 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», Під моральною  шкодою  слід  розуміти  втрати  немайнового  характеру внаслідок  моральних  чи фізичних страждань,  або інших  негативних  явищ,   заподіяних   фізичній   чи   юридичній   особі  незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Відповідно до  чинного  законодавства  моральна  шкода   може полягати, зокрема:  у  приниженні  честі,  гідності,  престижу або ділової репутації,  моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я,    у   порушенні   права   власності      тому   числі інтелектуальної),  прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у  зв'язку  з  незаконним  перебуванням  під слідством і судом,  у порушенні нормальних   життєвих   зв'язків   через   неможливість продовження активного  громадського життя,  порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.Позивач має двох дітей віком 00 років та 0 роки, що підтверджується Свідоцтвом про народження №_________ та Свідоцтвом про народження №_________. Друга ж дитина (0 роки) часто хворіє, що підтверджується ________, що потребує значних коштів на лікування, оплата якого в необхідному розмірі унеможливлюється відсутністю коштів, що стало результатом невиконання Банком своїх зобов’язань. Тому, дії Банку завдали Позивачу моральних страждань, що виявились у неможливості виконання свого обов’язку зі сплати аліментів, що призводить до недостатності матеріального забезпечення фізичного та духовного розвитку його дитини, а також у неможливості допомогти другій дитині у повноцінному, належному лікуванні. А це зачіпає найголовніші почуття – батьківські. До того ж, небажання Банку виконати свій обов’язок з повернення коштів підтверджується систематичним перенесенням в односторонньому порядку дати виплати вкладених коштів та нарахованих процентів.Тому вважаю за адекватне відшкодування завданої Позивачу моральної шкоди стягнути з АТ Банку «Меркурій» суму у розмірі 20000.00 грн (двадцять тисяч гривень).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст..16, 23, 1058-1061 ЦК, ст.. 15, 107, 109, 118, 119, 120 ЦПК, -

 

Прошу Суд:

 

1.      Стягнути з АТ Банку «Меркурій» на користь _______________________ суму внесених на депозитний рахунок коштів у розмірі 82000.00 грн (вісімдесят дві тисячі гривень);

2.      Стягнути з АТ Банку «Меркурій» на користь _____________________ суму нарахованих процентів за договором банківського вкладу у розмірі 2559.42 грн (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень сорок дві копійки);

3.      Стягнути з АТ Банку «Меркурій» на користь _____________________ суму відшкодування моральної шкоди у розмірі 20000.00 грн (двадцять тисяч гривень);

4.      Стягнути з АТ Банку «Меркурій» на користь __________________ суму сплаченого судового збору.

 

Додатки:

 

1.      Копія позовної заяви;

2.      Квитанція про сплату судового збору та її копія;

3.      Копії Договору банківського вкладу № 0/00000 (2 копії);

4.      Копії Ощадної книжки № 0/00000 (2 копії);

5.      Копія Заяви щодо видачі вкладу та нарахованих процентів від 00.00.0000 року (2  копії);

6.      Копія Відповіді АТ Банку «Меркурій» від 00.00.000 року (2 копії)

7.      Копія Відповіді АТ Банку «Меркурій» від 00.00.0000 року (2 копії);

8.      Копія Свідоцтва про народження __________ (2 копії);

9.      Копія Свідоцтва про народження __________(2 копії);

10.  Копія медичної картки ________________________     ____ (2 копії).

 

«__»_________0000 р.                                      _______ (____________)